Α. Επιλογή Προγ/τος Δια Βίου Εκπαίδευσης
Με την παρούσα Πρόταση, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης με τα εξής στοιχεία:

A. Προσωπικά Στοιχεία Υποψηφίου/ας

Ημ/νία Γέννησης *
Τόπος γέννησης *
Τηλέφωνα Επικοινωνίας (Σταθερό ή κινητό) *
Β. Ασφαλιστικά Στοιχεία
Γ. Εκπαίδευση
Επίπεδο Σπουδών Τίτλος Σπουδών

Ξένες Γλώσσες Επίπεδο

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα Επίπεδο
Δ. Εμπειρία
Διάρκεια (από - έως) Περιγραφή

Ε. ΛοιπάΣυνημμένα

Συνημμένα υποβάλλω:


Το όριο που υπάρχει για ¨ανέβασμα¨ (upload) αρχείων είναι τα 8ΜΒ.


Επίσης δηλώνω ότι:

1. Ενημερώθηκα ότι τα προσωπικά μου στοιχεία που καταγράφονται στην παρούσα Πρόταση, θα τηρούνται και θα χρησιμοποιούνται από την ΕΣΕΕ αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που εξυπηρετούν την εκπαίδευση (π.χ. τήρηση στατιστικών στοιχείων των προγραμμάτων εκπαίδευσης κ.λπ.) και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς, διαφημιστικούς και συναφείς σκοπούς. Υπό αυτή την προϋπόθεση δίνω την εξουσιοδότησή μου για την τήρησή τους στην ΕΣΕΕ.

2. Με ατομική μου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, βεβαιώνω την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνω στην παρούσα Πρόταση, καθώς επίσης ότι τα αντίγραφα των εγγράφων απόδειξης των ζητούμενων προσόντων και όλα τα σχετικά λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία συνημμένα υποβάλλω ως άνω, αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχω στην κατοχή μου.