Αναζητηση Προγραμματων

Αναζήτηση:
Ημερομηνία Προγράμματος: Από:   έως:  
Προγράμματα:

ΑΞΟΝΑΣ 3 - Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 50 ωρών

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013/ Κατηγορία: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΞΟΝΑΣ 3

Στο πλαίσιο του Άξονα 3, θα πραγματοποιηθούν 30 υλοποιήσεις Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) διάρκειας 50 ωρών σε Περιφέρειες του ΑΠ 7 (8 Περιφέρειες Σύγκλισης). Το εκπαιδευτικό υλικό αυτών των προγραμμάτων θα προκύψει από το Υποέργο 3, με προσαρμογή τμήματος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο της πράξης ΕΡΜΕΙΟΝ 1 (MIS: 114681). Ειδικότερα, επιλεγμένα προγράμματα διάρκειας 100 ωρών, θα μετατραπούν σε δύο αυτοτελή - αλλά συνδεδεμένα μεταξύ τους - προγράμματα των 50 ωρών έκαστο. Τα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) που θα υλοποιηθούν, θα επιλεγούν από την παρακάτω θεματολογία:

 

1. Χρηματοοικονομική διαχείριση εμπορικών επιχειρήσεων - Ι

2. Χρηματοοικονομική διαχείριση εμπορικών επιχειρήσεων - ΙΙ

3. Αγγλική Εμπορική Ορολογία - Ι

4. Αγγλική Εμπορική Ορολογία - ΙΙ

5. Λογιστικά θέματα εμπορικής επιχείρησης - Ι

6. Λογιστικά θέματα εμπορικής επιχείρησης - ΙΙ

7. Φορολογικά θέματα εμπορικής επιχείρησης  για μη ειδικούς - Ι

8. Φορολογικά θέματα εμπορικής επιχείρησης  για μη ειδικούς - ΙΙ

 

Όλα τα παραπάνω μαθήματα προσαρμόζονται ως προς τη διάρκειά τους, από τα αντίστοιχα του ΕΡΜΕΙΟΝ 1. Συγκεκριμένα, κάθε ένα από επιλεγμένα μαθήματα του ΕΡΜΕΙΟΝ 1, διαχωρίζεται σε δύο ανεξάρτητα αλλά λειτουργικά συνδεδεμένα μεταξύ τους μαθήματα, με τις αναγκαίες προσαρμογές έτσι ώστε να μπορούν να προσφερθούν και ως αυτοτελή.

Τα προγράμματα του ΑΞΟΝΑ 3 είναι διάρκειας 50 ωρών και θα υλοποιηθούν με τη μεθοδολογία της «μικτής» εκπαίδευσης, με βάση την οποία:

-   οι 20 ώρες θα υλοποιούνται με διδασκαλία στην αίθουσα (4 συνεδρίες των 5 ωρών) με τη βοήθεια εξειδικευμένων εκπαιδευτών,

-  οι υπόλοιπες 30 ώρες θα υλοποιούνται μέσω ειδικής εφαρμογής e-learning η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πράξης ΕΡΜΕΙΟΝ 1 (MIS: 114681). Κατά τη διάρκεια της φάσης e-learning, οι εκπαιδευτές θα παρέχουν υπηρεσίες e-tutoring.

 

Οι δύο μέθοδοι διδασκαλίας θα εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης και θα υλοποιούνται με την παρακάτω σειρά:

-      2 πεντάωρα διδασκαλίας στην αίθουσα (10 ώρες),

-      Φάση e-learning (30 ώρες),

-      2 πεντάωρα διδασκαλίας στην αίθουσα (10 ώρες).