Οι Πράξεις «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π. 7 - Α.Π. 8 - Α.Π. 9)» έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης για τους εμπόρους επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους στις εμπορικές επιχειρήσεις, τους υποψήφιους επιχειρηματίες, καθώς και για κάθε άλλο ενδιαφερόμενο για το εμπόριο, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα της εργασίας τους, να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας στους καταναλωτές και πελάτες τους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους, στην ανάπτυξη του τομέα και της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας.

Τα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης θα υλοποιηθούν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, στη βάση της "μικτής εκπαίδευσης" (συνδυασμός εκπαίδευσης στην αίθουσα και εκπαίδευσης από απόσταση διαμέσου διαδικτύου / e-learning).

Στους στόχους του έργου περιλαμβάνονται:

  • Η ανάπτυξη και υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης που εναρμονίζονται με τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των νέων τεχνολογιών.
  • Η κάλυψη της ανάγκης του «ψηφιακού αναλφαβητισμού» με τη χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας του ανθρώπινου δυναμικού των εμπορικών επιχειρήσεων.
  • Η υποστήριξη των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, (σύστημα "blended learning" που περιλαμβάνει εκπαίδευση στην αίθουσα και εκπαίδευση από απόσταση).
  • Η βελτίωση της κινητικότητας στον εργασιακό χώρο του εμπορίου.
  • Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους καταναλωτές και πελάτες των εμπορικών επιχειρήσεων.
  • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εμπορικών επιχειρήσεων.

Τα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) που θα υλοποιηθούν, θα επιλεγούν από την παρακάτω διαθέσιμη θεματολογία:

1.  Χρηματοοικονομική Διαχείριση Εμπορικών Επιχειρήσεων

2.  Πώς να Δημιουργήσετε μια Επιτυχημένη Εμπορική Επιχείρηση»

3.  Επιτυχημένες Πωλήσεις στις Εμπορικές Επιχειρήσεις

4.  Τεχνικές Διαπραγματεύσεων στις Αγορές - Πωλήσεις των Εμπορικών Επιχειρήσεων

5.  Η/Υ και Νέες Τεχνολογίες στις Εμπορικές Επιχειρήσεις

6.  Αγγλική Εμπορική Ορολογία

7.  Στελέχωση και Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εμπορικής Επιχείρησης

8.  Λογιστικά  Θέματα Εμπορικής Επιχείρησης

9.  Φορολογικά Θέματα Εμπορικής Επιχείρησης για μη Ειδικούς

10. Διεθνοποίηση Εμπορικών Επιχειρήσεων

11. Διαχείριση Αποθήκης Εμπορικών Επιχειρήσεων

12. Διοίκηση της Μικρής Οικογενειακής Εμπορικής Επιχείρησης

13. Merchandising

14. Καινοτομία στη ΜΜ Εμπορική Επιχείρηση

15. Διαχείριση ποιότητας

16. Περιβάλλον και Επιχειρηματικότητα

17. Ξενόγλωσση εμπορική ορολογία

18. Αγγλική Εμπορική Ορολογία

19. Πώς λειτουργούν οι αγορές; Ευκαιρίες και εμπόδια για τις εμπορικές ΜΜΕ

20. Κατάρτιση και υλοποίηση Οικογενειακού Προϋπολογισμού

21. Συναλλαγές Καταναλωτικής Πίστης και εμπορικές ΜΜΕ

Οι θεματολογίες που προτείνονται είναι σε άμεση σύνδεση με το κοινό -  στόχο που απευθύνονται. Δεδομένου του ρόλου της Ε.Σ.Ε.Ε. ως κοινωνικού εταίρου και εκπροσώπου του εμπορικού κόσμου, γίνεται κατανοητό ότι το κοινό - στόχος έχει συγκεκριμένα επαγγελματικά χαρακτηριστικά, τα οποία και το καθορίζουν.