Σ’ αυτήν την ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα βρουν τα στοιχεία εκείνα που θα τους / τις διευκολύνουν στην κατανόηση  της φιλοσοφίας που πρέπει να διέπει μια  σύγχρονη επιχείρηση αλλά και επιπλέον γνώσεις - εφόδια για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία της.

Πιο συγκεκριμένα :

 

  • 1. Εισάγονται οι έννοιες του οικονομικού οργανισμού και της επιχείρησης με έμφαση την αναγνώριση των κατηγοριών διαίρεσης τους και κυρίως τα χαρακτηριστικά της μικρής οικογενειακής επιχείρησης και πως αυτή συνδέεται με το εμπόριο.
  • 2. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύεται ο όρος των «περιβαλλόντων» της επιχείρησης (άμεσο, ευρύτερο, διεθνές) και πως επηρεάζεται η επιχείρηση από τους συγκεκριμένους παράγοντες.
  • 3. Στη συνέχεια εξετάζονται οι λειτουργίες της επιχείρησης ώστε να γίνουν αντιληπτά, ποιός είναι ο ρόλος και οι αρμοδιότητες που έχει κάθε μία από αυτές (Διοίκηση προσωπικού, διεύθυνση μάρκετινγκ, χρηματοοικονομική διεύθυνση, γενική διεύθυνση).
  • 4. Στην παρουσίαση συμπεριλαμβάνονται το μάνατζμεντ της επιχείρησης και έννοιες όπως οργάνωση, προγραμματισμός, καινοτομία, έλεγχος, διοίκηση ποιότητας, κοινωνική και ηθική ευθύνηΣτο τέλος της ενότητας αντικείμενο ανάλυσης είναι η λειτουργία, διοίκηση και οργάνωση της μικρής οικογενειακής εμπορικής επιχείρησης, οι δυσκολίες αλλά και τα πλεονεκτήματα μέσα στην ανταγωνιστική αγορά και οικονομία.
 

Οι εκπαιδευόμενοι/ες ολοκληρώνοντας την παρακολούθηση αυτής της ενότητας θα μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα και με γνωστική επάρκεια την έννοια της επιχείρησης, τον λόγο ύπαρξης της αλλά κυρίως την διαχείριση της και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που πρέπει να διαχειρισθούν.    

 

Πόλη Υλοποίησης: Θεσσαλονίκη
Τόπος Υλοποίησης: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Χάρτης)